UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI
Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej „Umową”) stanowi prawnie wiążącą umowę między Licencjobiorcą (osobą fizyczną lub prawną) a firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, z kapitałem zakładowym w wysokości 48.456.500 zł, NIP 951-21-20-077 (zwaną dalej „P4”).

Umowa dotyczy aplikacji Uczymy Ratować na telefony komórkowe posiadające system operacyjny ANDROID i może też obejmować dołączoną dokumentację zamieszczoną w Internecie oraz dokumentację w formie elektronicznej („OPROGRAMOWANIE”). Instalowanie, kopiowanie lub jakiekolwiek inne użycie OPROGRAMOWANIA oznacza, że Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy. Jeśli Licencjobiorca nie akceptuje tych postanowień, jest on zobowiązany przerwać instalowanie, kopiowanie lub jakiekolwiek inne używanie OPROGRAMOWANIA, zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego składniki.

OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE zawiera wytyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE jest chronione prawem autorskim. Niniejsza umowa stanowi umowę licencyjną na OPROGRAMOWANIE, a nie umowę sprzedaży. Firma P4 udziela Licencjobiorcy niewyłącznego prawa do używania OPROGRAMOWANIA.

ZASTOSOWANIE
Postanowienia niniejszej Umowy dotyczą wyłącznie OPROGRAMOWANIA, które jej towarzyszy, i nie regulują kwestii związanych z przenoszeniem praw do innego oprogramowania.

UDZIELENIE LICENCJI
O ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Licencjobiorca może tylko zainstalować jedną kopię OPROGRAMOWANIA i używać jej w jednym telefonie komórkowym z systemem operacyjnym ANDROID.

OGRANICZENIE LICENCJI
Licencjobiorca nie może:
1) usuwać informacji o prawach autorskich z jakiejkolwiek kopii OPROGRAMOWANIA;
2) ujawniać, przekazywać, dostarczać, wynajmować lub w inny sposób udostępniać OPROGRAMOWANIA lub jego elementów osobom trzecim bez uprzedniej zgody firmy P4;
3) odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia obowiązujące przepisy prawa wyraźnie na to zezwalają.

OPROGRAMOWANIE POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ FIRMY P4
Wszelkie prawa nieudzielone Licencjobiorcy w sposób wyraźny na mocy niniejszej Umowy są własnością firmy P4. Wszelkie tytuły prawne oraz prawa własności intelektualnej dotyczące OPROGRAMOWANIA, towarzyszących mu materiałów drukowanych oraz kopii OPROGRAMOWANIA, w tym wszelkie uprawnienia wynikające z patentów, praw autorskich, znaków towarowych i tajemnic handlowych pozostają własnością firmy P4 lub jej licencjodawcy.

ROZWIĄZANIE UMOWY
W przypadku nieprzestrzegania przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy firma P4, bez uszczerbku dla pozostałych praw, może wypowiedzieć Licencjobiorcy przysługujące mu na mocy niniejszej Umowy prawo do używania OPROGRAMOWANIA. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Licencjobiorca jest zobowiązany zaprzestać używania OPROGRAMOWANIA, a także usunąć wszelkie jego kopie oraz związane z nim informacje z telefonu komórkowego znajdującego się pod kontrolą Licencjobiorcy, jeśli jest to technicznie możliwe.

KONSERWACJA
Firma P4 nie jest zobowiązana świadczyć jakichkolwiek usług konserwacyjnych w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA objętego niniejszą Umowa.

OGRANICZONA GWARANCJA
OPROGRAMOWANIE jest przekazywane Licencjobiorcy „w stanie takim, w jakim się znajduje” („AS IS”) bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym żadnych dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności praw osób trzecich. Licencjobiorca ponosi pełne ryzyko związane z używaniem i działaniem OPROGRAMOWANIA. P4 nie gwarantuje, że funkcje OPROGRAMOWANIA będą działać bez zakłóceń oraz że będą wolne od błędów.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA P4 NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADLIWE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA. W SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA P4 NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYPADKU, NADUŻYCIA, NIEWŁAŚCIWEGO ZASTOSOWANIA LUB MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA BEZ JEJ ZGODY. FIRMA P4 W ŻADNYM RAZIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE (W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH STRAT PIENIĘŻNYCH) BĘDĄCE SKUTKIEM UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET WTEDY, GDY FIRMA P4 ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

P4 NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOSZTY TRANSMISJI DANYCH ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA.

P4 NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDNE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA ODNOŚNIE NIEKONTROLOWANEGO ŁĄCZENIA SIĘ Z SIECIĄ NA TERENIE RP JAK I ZA GRANICĄ.

INNE PRAWA I OGRANICZENIA

Rozdzielanie składników. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako jeden produkt. Licencjobiorca nie może rozdzielać jego składników i instalować ich na więcej niż jednym telefonie komórkowym.

Zachowanie poufności w odniesieniu do działania OPROGRAMOWANIA oraz wyników testów. Licencjobiorca nie może ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących działania OPROGRAMOWANIA oraz wyników jego testów bez pisemnej zgody firmy P4.

UAKTUALNIENIA
Aby Licencjobiorca mógł używać OPROGRAMOWANIA oznaczonego jako uaktualnienie, musi posiadać licencję na produkt określony przez firmę P4 jako produkt uprawniający do uaktualnienia („Produkt uprawniający do uaktualnienia”).

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowana. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby P4.

CAŁOŚĆ UMOWY
Niniejsza Umowa stanowi całość ustaleń między stronami w odniesieniu do przedmiotu Umowy i uchyla wszelkie wcześniejsze pisemne, wyraźne lub dorozumiane ustalenia w tym zakresie. Niezależnie od postanowień stanowiących inaczej Umowa ma moc nadrzędną wobec jakichkolwiek sprzecznych postanowień zawartych w formularzu potwierdzenia zamówienia. Niniejsza Umowa określa całość zobowiązań firmy P4 wobec Licencjobiorcy w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA.